Skip to main content
Tag

Pepa Horský

Prázdninový pozdrav V

By kázání

ČTENÍ Kol.3:13 – 4:1

13 Snášejtet12 se navzájem a odpouštějtea si, má-li kdo něcot13 proti druhému. Jakob Pánt14 odpustil vám, odpusťte i vy. 14 A nad to všechno mějte lásku,a která je poutem dokonalosti.15 Pokoja Kristůvt15 ať rozhodujet16 ve vašich srdcích; k němu jste byli také povolánib v jednom mtěle. A buďte vděčni.16 cSlovo Kristovoa ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti sse snavzájem vyučujte a napomínejteb a (s vděčností)t17 zpívejte cBohut18 (ve svých srdcích)t19 chvalozpěvy,c soslavné szpěvy a duchovní písně. 17 A všechno, cokoli činítea slovemb nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujtec cBohu a Otci. 18 Ženy,a podřizujte se svým mužům, jak se sluší v Pánu. 19 Muži,a milujte své ženy a (nebuďte k nim příkří).t20

20 Děti,a poslouchejte své rodiče ve všem, neboť to je milé (v Pánu).t21 21 Otcové, nedráždětea své děti, aby 27nemalomyslněly. 22 Otroci,a poslouchejte ve všem xpozemskét22 pány, ne jen naoko,b jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale v upřímnosti srdce, bojícec se Pána.t23 23 Cokoli děláte,a dělejte z duše jako Pánu, a ne lidem. 24 Vždyť víte, že od Pána dostanete za odměnu dědictví.a Pánu Kristu služte!t24 25 Neboť kdo (činí zlé),t25 sdostane szpět to, co szlého sučinil.a (Bůh nikomu nestraní).t26

1 Páni, prokazujte otrokům, co je spravedlivé a správné; vždyť víte, že i vy máte Pána v nebi.t1

POZNÁMKY

Verš 13: t12  Ef.4:2; ř.: snášejíce … a odpouštějíce …, t13 ř.: stížnost; HL, t14 var.: Kristus aEf.4:32 bŘ.15:7 | Verš 14: a1K.13:13, bŽd.6:1p | Verš 15: t15 var.: Boží, t16 n.: vládne; HL; ř. pův.: uděluje ceny ( Fp.3:14) v zápasech, aJ.14:27, b1K.1:9; Ga.5:13; Ef.4:4; 1P.2:21, cKo.4:2; 2K.9:11; Žd.12:28; Zj.7:12 | Verš 16: t17 ř.: v milosti, t18 var.: Pánu, t19 n.: srdcem, aŘ.10:17, b  Ko.1:28; Ř.15:14, cEf.5:19 | Verš 17: aKo.3:23; 1K.10:31, b2Te.2:17! cKo.1:12; Ef.5:20 | Verš 18: aEf.5:22nn// | Verš 19: t20 n.: nerozhořčujte se na ně, aEf.5:25; 1P.3:7 | Verš 20: t21 n.: Pánu, aEf.6:1 | Verš 21: a2K.9:2p† | Verš 22: t22 ř.: podle xtěla, t23 var.: Boha, aEf.6:5, bEf.6:6p, c1P.2:17 | Verš 23: aKo.3:17 | Verš 24: t24 n.: sloužíte.; 1K.7:22, aSk.20:32;  1P.1:4 | Verš 25: t25 n.: ubližuje, t26 ř.: a není spřijímání sosob [u Boha]; Ř.2:11!, aSd.1:7~ | Verš 1: t1 var.: nebesích; Ef.6:9

POZDRAV:

Milí,

dnešní oddíl popisuje pravidla, jak by měly vypadat vztahy a jak by se měli budovat a pěstovat mezi lidmi ve společnosti (obecně), také v rodině a na pracovišti. Není proto nic mimořádného, když hned v prvním verši dnešního textu se hovoří o snášenlivosti a odpouštění. Tato slova vyjadřují vlastnosti a dovednosti, které jsou vlastní především Bohu. I Ježíš kdysi řekl lidem kolem sebe: jak dlouho vám budu snášet. (Mk.9.19) A přece nás nikdy neodmítnul, ale nakonec se za nás i obětoval. Stejně tak i odpuštění je to, co dokáže především Bůh. Tak to čteme hned na začátku dnešního oddílu: Jako Bůh (Kristus) odpustil nám, odpouštějte i vy.

Read More

Prázdninový pozdrav IV

By kázání

ČTENÍ: Kol.3:1-12

1 Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. (Ž.110:1Ef.1:10Ko.2:12) 2 K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. (Mt.6:33) 3 Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. 4 Ale až se ukáže Kristus, váš(q) život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. 5 Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. (Mt.18:8Ř.6:6 Ř.8:13Ef.4:19 Ef.5:3Ef.5:5) 6 Pro takové věci přichází Boží hněv(r). 7 I vy jste dříve tak žili. 8 Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. (Ef.4:22Ef.4:31Gn.1:26n) 9 Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky 10 a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele. 11 Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch(s), otrok a svobodný – ale všechno a ve všech Kristus. 12 Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. (Ef.4:2 Ef.4:32)

(q) náš ([ 1K.15:43Fp.3:211J.3:2]), (r) var: + na neposlušné (Ef.5:6), (s) ř: Skyth (Ř.10:121K.12:13Ga.3:28)

POZDRAV:

Milí,

V závěru minulého pozdravu jsem psal o „zakořenění v Kristu“ a použil jsem přirovnání, či obraz kořenů zarostlých v hlíně, které bylo možné vidět přes sklo. Na začátku třetí kapitoly ap. Pavel píše, že v tom zakořenění do Krista spočívá proměna člověka. Jen tak získáme novou přirozenost, která nás bude směřovat tam, kde sídlí Kristus. Novým stvořením se nestaneme z vlastní vůle, sebezapíráním, askezí, či „lidským tréningem“ ke konání dobra.

Read More

Prázdninový pozdrav III

By kázání

ČTENÍ: Koloským 2:1-7

1 Rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu podstupuji pro vás, pro Laodikejské i pro ty, kteří mě ani osobně neznají. 2 Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus(k); 3 v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. ([Ž.51:8;  Iz.45:3;  Ef.3:15]) 4 Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi. ([Ř.16:18;  Ko.2:8]) 5 I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista. ([1K.5:3]) 6 Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. ([Ef.4:17]) 7 V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. ([Ef.2:20])

(k) var: Bůh, Otec Kristův ([ Ef.3:4])

POZDRAV:

Milí,

v něm (v Kristu) máme vykoupení a odpuštění hříchů. Tímto ujištěním (Kol.1.14) končil oddíl biblického textu minulého pozdravu. Apoštol Pavel na začátku dnešního oddílu píše Koloským a současně Laodikejským, že se za ně úpěnlivě modlí, doslova zápasí, aby tuto jistotu vykoupení neztratili, nebo si ji nevysvětlovali nějak jinak.

Read More

Prázdninový pozdrav II

By kázání

ČTENÍ: Koloským 1:3-14

3 Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, ([Ef.1:16; 1Te.1:2]) 4 neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím (c)  5 pro naději zakotvenou v nebesích. Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium; ([Ef.1:13;  1P.1:3- 1P.1:4]) 6 tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá. ([Mk.4:8; Ř.1:13; 1Tm.3:16]) 7 Tak vás tomu učil Epafras, náš milovaný druh, jenž nás(d) věrně zastupuje jako Kristův služebník.  8 On nám také vyprávěl o lásce, kterou ve vás působí Boží Duch.

9 Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. ([Ef.1:15- Ef.1:17]) 10 Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha, ([ J.15:5- J.15:16;  Ef.2:10  Ef.4:1;  Žd.13:21]) 11 a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti (e);  12 a budete děkovat Otci, který vás (f) připravil k účasti na dědictví svatých ve světle.  13 On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. ([ L.22:53;  Ef.2:2;  1Te.2:12]) 14 V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů: ([ Ef.1:7])

(c) ř: svatým ([ 1K.13:13;  1Te.1:3  Ef.1:15;  Fm.1:5]), (d) var: vás ([ Ko.4:12;  Fm.1:23]), (e) …k trpělivosti a vytrvalosti. S radostí budete děkovat… ([ Ef.1:19  Ef.3:16]), (f) var: nás ([ Ef.1:11  Ef.1:18;  1P.1:4])

POZDRAV:

Milí,

naše červnové bohoslužby jsme zakončili kázáními na dopis Koloskému sboru. Já jsem se k němu ještě vrátil.

Read More

Prázdninový pozdrav I

By kázání

ČTENÍ: Efezským 2:19-22

19 Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu (h) a patříte k Boží rodině. 20 Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. ([Iz.28:16; Mt.16:18; 1P.2:4 1P.2:6; Zj.21:14]) 21 V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; ([1K.3:16; 2K.6:16; Ef.4:15- Ef.4:16; Ko.2:19]) 22 v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. ([1P.2:5])

(h) ř: svatých 3. ([Ef.3:6; Žd.12:22- Žd.12:23])

POZDRAV:

Poslední dvě kázání ve školním roce byla na text z listu Koloským. Tam jsem mimo jiné zmínil určitou podobnost s listem do Efezu. Proto jsem si tento dopis Efezkým znovu celý přečetl. A zaujal mě právě výše uvedený text.

Read More

Prázdninový pozdrav 3

By kázání

Čtení: Sk 2

„Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči: Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!“ Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: „Co to má znamenat?“ Ale jiní říkali s posměškem: „Jsou opilí!“ Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně: Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí – vždyť je teprve devět hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele: ‚A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný; a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.‘ Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví: ‚Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal; proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach. Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí.‘ Bratří, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben; jeho hrob tu máme až dodnes. Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn; viděl do budoucnosti, a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. David nevstoupil na nebe, ale sám říká: ‚Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.‘ Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“ Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, bratří?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“ A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.“

Milé sestry a bratři, přátelé,

je třetí prázdninová neděle. Od konce června do dneška jsem byl na třech svatbách. Na dvou jako „novopečený“ oddávající a jedna byla v režii naší stanice, takže i tady jsem byl „u toho“. A ještě jedna svatba nás ve stanici čeká – začátkem srpna. To je, v tak krátkém čase, poměrně značný počet. A možná i z toho důvodu mně vytanula na mysli otázka smlouvy, či slibu. Teď ale nemám na mysli smlouvu manželskou, či slib manželů při svatební bohoslužbě.

Read More

Prázdninový pozdrav 2

By kázání

Čtení: Řím. 12,1-2. „Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“

Milí „staniční“,

v uplynulém týdnu jsem byl s manželkou několik dní na rodinné dovolené se sborem naší církve v Poděbradech a tam jsme měli několik přednášek o manželství a „něco málo“ o výchově dětí.

Read More

Prázdninový pozdrav 1

By kázání

Čtení: Fil. 4,8. „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“

Milí „staniční“,

je první prázdninová neděle, a léto je skutečně takové jak má být. Ale někdo by možná řekl: vedro až k zalknutí, a k tomu by použil slova jedné písně Marka Ebena: rozpouští se mi mozek, „už sem nepudu“ (myšleno na plovárnu). Lepší bude zalézt někam do stínu… Takto rozdílný pohled můžeme mít na dění kolem nás a na situace, které nás potkávají.

Veršem z epištoly Filipským navazuji ještě na naše setkání na Majáku na konci školního roku (19.6.). Připomínali jsme si, čím vším nás Bůh obdaroval v uplynulém roce, a jemu jsme za to v modlitbách děkovali.

Read More