Skip to main content

Jako křesťané věříme Bohu, který nás miluje a touží po tom, abychom ho stále více poznávali. Věříme Bohu, který není lhostejný k našim životům, ale naopak se o nás bytostně zajímá. Bůh se stal v podobě Ježíše jedním z nás a nechal nám své slovo – Bibli, a také nám dal úžasný způsob, díky kterému s ním můžeme mluvit každý den, v každé situaci, v každém jazyce, kdekoli se právě nacházíme.

Není to způsob, díky kterému dostaneme od Boha vše po čem toužíme. Stejně jako my svým dětem nedáváme vše, po čem touží. Ne proto, že bychom je nemilovali, ale právě proto. A stejně s námi jedná i Bůh.

Modlitba je tedy především možnost, díky které můžeme být Bohu blízko každý den. Zda této možnosti ale využijeme nebo ne, je už zcela na naší vůli a každodenním rozhodnutí. A právě modlitbě jsme se během ledna a února 2020 v sérii kázání věnovali.

Matouš 6:5-15

Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.

Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.

 

Jednotlivá kázání najdete zde