Skip to main content

Prázdninový pozdrav II

By 14. 7. 2016kázání

ČTENÍ: Koloským 1:3-14

3 Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, ([Ef.1:16; 1Te.1:2]) 4 neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím (c)  5 pro naději zakotvenou v nebesích. Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium; ([Ef.1:13;  1P.1:3- 1P.1:4]) 6 tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá. ([Mk.4:8; Ř.1:13; 1Tm.3:16]) 7 Tak vás tomu učil Epafras, náš milovaný druh, jenž nás(d) věrně zastupuje jako Kristův služebník.  8 On nám také vyprávěl o lásce, kterou ve vás působí Boží Duch.

9 Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. ([Ef.1:15- Ef.1:17]) 10 Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha, ([ J.15:5- J.15:16;  Ef.2:10  Ef.4:1;  Žd.13:21]) 11 a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti (e);  12 a budete děkovat Otci, který vás (f) připravil k účasti na dědictví svatých ve světle.  13 On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. ([ L.22:53;  Ef.2:2;  1Te.2:12]) 14 V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů: ([ Ef.1:7])

(c) ř: svatým ([ 1K.13:13;  1Te.1:3  Ef.1:15;  Fm.1:5]), (d) var: vás ([ Ko.4:12;  Fm.1:23]), (e) …k trpělivosti a vytrvalosti. S radostí budete děkovat… ([ Ef.1:19  Ef.3:16]), (f) var: nás ([ Ef.1:11  Ef.1:18;  1P.1:4])

POZDRAV:

Milí,

naše červnové bohoslužby jsme zakončili kázáními na dopis Koloskému sboru. Já jsem se k němu ještě vrátil.

Apoštol Pavel začínal svoje dopisy většinou díkůvzdáním Bohu za lidi, kterým psal. A není tomu jinak ani tady.

Hned ve 3. verši píše: Myslíme (s Timoteem) na vás v modlitbách a děkujeme za vás Bohu. Pavel tím vyjadřuje blízký vztah k věřícím v Kolosách, přestože je nikdy neviděl a osobně neznal. A pokračuje: „Epafras, náš spolupracovník, nám vyprávěl, že vaše víra je živá a že vás Duch Sv. proměňuje. Od této chvíle se nepřestáváme modlit.“

Pak následují prosby:

  • za pochopení Božích záměrů (Boží vůle)
  • za duchovní znalost a moudrost (za rozpoznání duchovního vedení)
  • za dostatek síly a moci k zvládnutí životních zkoušek.

To proto, abyste i vy děkovali Bohu, že máte podíl na nebeském dědictví, díky oběti Božího syna Ježíše Krista, jste vykoupeni.

Tento jednoduchý výčet modlitebních předmětů „opsaný“ z Bible nám může pomoci najít i naše konkrétní modlitební předměty, ať v rovině osobní, nebo sborové.

Mě osobně oslovil verš 9. „ode dne, kdy jsme to uslyšeli (o vaší víře), nepřestáváme za vás v modlitbách prosit.“ My se možná hodně modlíme za své nevěřící přátele, či rodinné příslušníky. To určitě není špatně, ale možná tím opomíjíme modlit se za věřící (domácí víry). Vynakládáme možná hodně času a energie v modlitbách za nevěřící, zaměstnává to příliš naši mysl, až se v tom sami utápíme a nic se neděje, žádná změna nepřichází. Je zřejmé, že „čas milosti“ pro tyto lidi našimi úpěnlivými modlitbami neprodloužíme. My nemůžeme rozhodovat o tom, kdo bude spasený a kdo ne. V tom je Bůh svrchovaný. Pán Ježíš to jasně pověděl, když zval k následování: (Mt.8.22) „Následuj mne a nech mrtvé, ať pohřbí své mrtvé.“ My jsme pozváni k životu, tomu věčnému.

Přeji pěkný den.
Pepa, váš kazatel

Discover more from Na Cestě | Společenství Církve bratrské Brno

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading