Skip to main content
Tag

verše

Verše pro rok 2018

By informace

Je tradicí, že na začátku nového roku taháme biblické verše pro jednotlivé oblasti toho, co v našem společenství děláme. Ani letos tomu nebylo jinak, zde je jejich přehled. Kéž jsou nám inspirací a povzbuzením do dnů, které nás v našem osobním životě a v životě našeho společenství čekají.

Sbor

Jan 5:24 | Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

Staršovstvo

Lukáš 18:27 | „Nemožné u lidí je u Boha možné.“

Kazatel

Jan 3:30 | On musí růst, já však se menšit.

Hospodář

Matouš 7:7 | Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

Chvály

Matouš 7:12 | Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.

Besídka

Lukáš 14:11 | Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

Dorost

Jan 5:24 | Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

Mládež

Matouš 7:1 | Nesuďte, abyste nebyli souzeni.

verše pro rok 2017

By informace

Je tradicí, že na začátku nového roku taháme biblické verše pro jednotlivé oblasti toho, co v našem společenství děláme. Ani letos tomu nebylo jinak, zde je jejich přehled. Kéž jsou nám inspirací a povzbuzením do dnů, které nás v našem osobním životě a v životě našeho společenství čekají.

Sbor: Izajáš 53:5
Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.

Staršovstvo: Malachiáš 1:6
Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou.

Kazatel: Jan 20:21
Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.

Hospodář: Matouš 5:14
Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.

Chvály: Matouš 6:24
Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům.

Besídka: Žalm 37:7
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj.

Dorost: Jan 15:12
To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.

Mládež: Přísloví 4:23
Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.

verše pro rok 2016

By informace

Je tradicí, že na začátku nového roku taháme biblické verše pro jednotlivé oblasti toho, co v našem společenství děláme. Ani letos tomu nebylo jinak, zde je jejich přehled. Kéž jsou nám inspirací a povzbuzením do dnů, které nás v našem osobním životě a v životě našeho společenství čekají.

Stanice: Jan 3:3
Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“

Staršovstvo: 1. Korintským 12:4-6
Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.

Kazatel: Žalm 28:7
Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.

Hospodář: Koloským 1:13-14
On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:

Besídka: Matouš 7:13-14
Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Chvály: 1.Korintským 13:7
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

verše pro rok 2015

By informace

Je tradicí, že na začátku nového roku taháme biblické verše pro jednotlivé oblasti toho, co v našem společenství děláme. Ani letos tomu nebylo jinak, zde je jejich přehled. Kéž jsou nám inspirací a povzbuzením do dnů, které nás v našem osobním životě a v životě našeho společenství čekají.

Stanice

Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. (Římanům 5:20)

Staršovstvo

Ježíš řekl: „Neboj se, jen věř!. (Marek 5:36)

Vikář

Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. (1. Korintským 11:3)

Besídka

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. (1. Korintským 13:2)

Hospodář

Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. (Přísloví 4:23)

Chvály

Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. (1. Korintským 12:4-6)

verše pro rok 2014

By informace

Je tradicí, že první neděli v novém roce taháme biblické verše pro jednotlivé oblasti toho, co v našem společenství děláme. Ani letos tomu nebylo jinak, zde je jejich přehled. Kéž jsou nám inspirací a povzbuzením.

Stanice

Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. (Žalm 18:2)

Staršovstvo

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. (1. Korintským 15:58)

Besídka

Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. (Galatským 5:26)

Občerstvení

V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. (Efezským 1:4)

Chvály

Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy; (Žalm 57:10)