Skip to main content
Category

informace

co nás čeká…

By informace No Comments
 • jarní prázdniny – 16. 2. – 22. 2. 2014
 • výroční členské shromáždění stanice Na Cestě – 23. 2. 2014
 • vizitace Betanie – 14. – 16. 3. 2014
 • vizitační celosborové shromáždění – 16. 3. 2014 v 10:30 u Milosrdných Bratří, (nebude shromáždění v Otevřené Zahradě)
 • Celobrněnské shromáždění všech CB – 30. 3. 2014 (nebude shromáždění v Otevřené Zahradě)
 • Výroční členské shromáždění stanice Na Cestě – 30. 3. 2014 23.3. po skončení bohoslužby
 • Výroční členské shromáždění – celosborové – 30. 3. 2014 odpoledne
 • Odpolední shromáždění s VP – 27. 4. v 17:00
 • Jarní víkend stanice – druhá polovina května 30.5. – 1.6. 2014

verše pro rok 2014

By informace No Comments

Je tradicí, že první neděli v novém roce taháme biblické verše pro jednotlivé oblasti toho, co v našem společenství děláme. Ani letos tomu nebylo jinak, zde je jejich přehled. Kéž jsou nám inspirací a povzbuzením.

Stanice

Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. (Žalm 18:2)

Staršovstvo

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. (1. Korintským 15:58)

Besídka

Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. (Galatským 5:26)

Občerstvení

V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. (Efezským 1:4)

Chvály

Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy; (Žalm 57:10)

 

bohoslužby v lednu

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

Jelikož jsou prostory Otevřené Zahrady během podzimu a zimy zavřené, bude moci být pro návštěvníky bohoslužby vstupní brána otevřena od 9:30 do 10:15. Pokud přijdete později bude na bráně napsán kontakt na člověka, který Vám přijde otevřít.

5. 1.

 • kázání: Václav Kadlec
 • chvály: Pavel Popovič / Big Band
 • besídka: Kája Brücknerová

12. 1.

 • kázání: František Brückner
 • chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Líza Veselá

19. 1.

 • kázání: Milan Kramoliš
 • chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Monika Kadlecová

26. 1.

 • bohoslužba chval bez kázání s Večeří Páně
 • chvály: Milan Kramoliš / Big Band
 • besídka: Míša Kramolišová

bohoslužby v prosinci

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

Jelikož jsou prostory Otevřené Zahrady během podzimu a zimy zavřené, bude moci být pro návštěvníky bohoslužby vstupní brána otevřena od 9:30 do 10:15. Pokud přijdete později bude na bráně napsán kontakt na člověka, který Vám přijde otevřít.

1. 12.

 • kázání: Václav Kadlec
 • chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Monika Kadlecová

8. 12.

 • kázání: Ondřej Kadlec
 • chvály: Milan Kramoliš/Big Band
 • besídka: Líza Veselá

15. 12. – Večerní bohoslužba od 18:00

 • kázání: František Brückner
 • chvály: Big Band
 • besídka: Míša Kramolišová

22. 12.

 • bohoslužba chval bez kázání s Večeří Páně
 • chvály: Pavel Popovič/Big Band
 • besídka: bude upřesněno

29. 12.

 • bohoslužba Na Cestě nebude

Pastýřský list sborům Církve bratrské

By informace No Comments

Proste Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň

Milé sestry, bratři, přátelé!

Srdečně Vás zdravím ve jménu Pána Ježíše Krista a přeji vám Boží pokoj. Pomalu se chýlí ke svému konci další kalendářní rok a s ním i rok církevní. Budeme s pohledem na uplynulé měsíce bilancovat, a současně plánovat a ve víře vyhlížet věci příští.  Mnohé jsme mohli ve sborech ovlivnit, vykonali jsme mnoho užitečné práce. Jsou ale věci, na které sami ani při největší horlivosti nestačíme. Do této oblasti patří povolávání nových služebníků, Bohem obdarovaných kazatelů a pastýřů. Že to není v lidských schopnostech a silách, ale jen na Boží milosti, věděl sám Boží Syn, a proto vybídl učedníky, aby se za nové služebníky modlili:

Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim: „Žeň je mnohá a dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.“ (Lukáš 10,1–2)

Děkujme Bohu za své kazatele, za všechny služebníky slova, a současně prosme, aby Pán vyslal další. Pro naši církev je to víc než aktuální. Kazatelský sbor se zmenšil, někteří odcházejí do důchodu, jiní končí svou kazatelskou službu z jiných důvodů. V poslední době počet kazatelů, kteří svoji aktivní službu v církvi uzavírají, výrazně převyšuje počet nově ordinovaných služebníků. Nacházíme se ve vážné situaci. Žijeme v době příznivé k šíření evangelia, k zakládání i budování sborů, chybí nám ale obdarovaní služebníci, kteří by se nechali vyslat. Evangelikální teologický seminář je připraven vzdělávat nové pracovníky jak akademicky, tak prakticky. Máme zkušené kazatele, kteří jsou připraveni doprovázet nové vikáře. Ti nám ale chybí. Možná jsou mezi námi, ale nevíme o nich. Přijměte proto tento list jako výzvu k modlitbám za povolání nových kazatelů a vikářů.

Mohlo by se stát dobrou tradicí, kdybychom se poslední týden církevního roku spojili v modlitbách za nová povolání. V roce 2013 se jedná o dny počínaje nedělí 24. a konče sobotou 30. listopadu 2013. Modleme se jako jednotlivci i v rodinách. Využijme v tomto týdnu také biblické hodiny a setkání skupinek k soustředěným prosbám. Modleme se za nová povolání ke službě v církvi, a to nejen do úřadu správců sborů, ale na všechny úrovně sborové práce. Při této příležitosti se obracím na kazatele, seniory, staršovstva, aby vyhledávali ty, u kterých spatřují obdarování k takové službě, vedli s nimi rozhovory a motivovali je k tomu, aby sami začali hledat Boží vůli a byli otevření Božímu povolání. Věřím, že tato výzva Pána Ježíše nás nově osloví. Přidejme k těmto prosbám ještě modlitby za moudrost k rozhodování, jak naložit s penězi získanými ze zákona o navrácení církevního majetku, když se po více než šedesáti letech vracíme k samofinancování sborů.

Závěrem vás zdravím slovy 67. žalmu, která jsou i mojí prosbou: Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář!

S bratrským pozdravem

Daniel Fajfr

předseda Rady Církve bratrské

bohoslužby v listopadu

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

Jelikož jsou prostory Otevřené Zahrady během podzimu a zimy zavřené, bude moci být pro návštěvníky bohoslužby vstupní brána otevřena od 9:30 do 10:15. Pokud přijdete později bude na bráně napsán kontakt na člověka, který Vám přijde otevřít.

3. 11.

 • kázání: Václav Kadlec
 • chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Markéta Popovičová

10. 11.

 • kázání: Josef Horský
 • chvály: Pavel Popovič/Big Band
 • besídka: Míša Kramolišová

17. 11.

 • kázání: Milan Kramoliš
 • chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Kája Brücknerová

24. 11.

 • bohoslužba chval bez kázání s Večeří Páně
 • chvály: Milan Kramoliš/Big Band
 • besídka: Líza Veselá

Bohoslužby v říjnu

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

6. 10.

 • kázání: Václav Kadlec
 • chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Zuzka Líza Veselá

6. 10. – Skorozasmyčkovaná bohoslužba v 18:00

 • kázání: František Brückner
 • hudba: Pejtra & Mykl
 • besídka: nebude

13. 10.

 • kázání: Pavel Popovič
 • chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Míša Kramolišová

20. 10.

 • kázání: František Brückner
 • chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Markéta Popovičová

27. 10.

 • bohoslužba chval bez kázání s Večeří Páně
 • chvály: Big Band
 • besídka: Kája Brücknerová

Bohoslužby v září

By informace No Comments

Bohoslužby začínají (pokud není uvedeno jinak) v 10:00 hod v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33. Souběžně s bohoslužbami probíhá dětská besídka.

1. 9.

 • kázání: Václav Kadlec
 • chvály: Big Band
 • besídka: Markéta Popovičová

8. 9.

 • kázání: František Brückner
 • chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Zuzka Líza Veselá

15. 9.

bohoslužba s Večeří Páně na víkendu stanice v Herálci. Bohoslužba na Údolní v Otevřené Zahradě nebude.

 • kázání: Pepa Horský
 • chvály: Big Band
 • besídka nebude

22. 9.

 • bohoslužba chval bez kázání
 • chvály: Pavel Popovič
 • besídka: Míša Kramolišová

29. 9.

 • kázání: Zdeněk Vávra
 • chvály: Milan Kramoliš
 • besídka: Kája Brücknerová