Skip to main content

Pastýřský list sborům Církve bratrské

By 7. 11. 2013informace

Proste Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň

Milé sestry, bratři, přátelé!

Srdečně Vás zdravím ve jménu Pána Ježíše Krista a přeji vám Boží pokoj. Pomalu se chýlí ke svému konci další kalendářní rok a s ním i rok církevní. Budeme s pohledem na uplynulé měsíce bilancovat, a současně plánovat a ve víře vyhlížet věci příští.  Mnohé jsme mohli ve sborech ovlivnit, vykonali jsme mnoho užitečné práce. Jsou ale věci, na které sami ani při největší horlivosti nestačíme. Do této oblasti patří povolávání nových služebníků, Bohem obdarovaných kazatelů a pastýřů. Že to není v lidských schopnostech a silách, ale jen na Boží milosti, věděl sám Boží Syn, a proto vybídl učedníky, aby se za nové služebníky modlili:

Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim: „Žeň je mnohá a dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.“ (Lukáš 10,1–2)

Děkujme Bohu za své kazatele, za všechny služebníky slova, a současně prosme, aby Pán vyslal další. Pro naši církev je to víc než aktuální. Kazatelský sbor se zmenšil, někteří odcházejí do důchodu, jiní končí svou kazatelskou službu z jiných důvodů. V poslední době počet kazatelů, kteří svoji aktivní službu v církvi uzavírají, výrazně převyšuje počet nově ordinovaných služebníků. Nacházíme se ve vážné situaci. Žijeme v době příznivé k šíření evangelia, k zakládání i budování sborů, chybí nám ale obdarovaní služebníci, kteří by se nechali vyslat. Evangelikální teologický seminář je připraven vzdělávat nové pracovníky jak akademicky, tak prakticky. Máme zkušené kazatele, kteří jsou připraveni doprovázet nové vikáře. Ti nám ale chybí. Možná jsou mezi námi, ale nevíme o nich. Přijměte proto tento list jako výzvu k modlitbám za povolání nových kazatelů a vikářů.

Mohlo by se stát dobrou tradicí, kdybychom se poslední týden církevního roku spojili v modlitbách za nová povolání. V roce 2013 se jedná o dny počínaje nedělí 24. a konče sobotou 30. listopadu 2013. Modleme se jako jednotlivci i v rodinách. Využijme v tomto týdnu také biblické hodiny a setkání skupinek k soustředěným prosbám. Modleme se za nová povolání ke službě v církvi, a to nejen do úřadu správců sborů, ale na všechny úrovně sborové práce. Při této příležitosti se obracím na kazatele, seniory, staršovstva, aby vyhledávali ty, u kterých spatřují obdarování k takové službě, vedli s nimi rozhovory a motivovali je k tomu, aby sami začali hledat Boží vůli a byli otevření Božímu povolání. Věřím, že tato výzva Pána Ježíše nás nově osloví. Přidejme k těmto prosbám ještě modlitby za moudrost k rozhodování, jak naložit s penězi získanými ze zákona o navrácení církevního majetku, když se po více než šedesáti letech vracíme k samofinancování sborů.

Závěrem vás zdravím slovy 67. žalmu, která jsou i mojí prosbou: Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář!

S bratrským pozdravem

Daniel Fajfr

předseda Rady Církve bratrské

Discover more from Na Cestě | Společenství Církve bratrské Brno

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading