Skip to main content

Člověk dílo Boží

By 23. 10. 20164 dubna, 2017kázání

Téma: Člověk je dílem Božích rukou

Kázající: Josef Hroský

Čtení:

Jeremjáš 18:1-12 (B21)
Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: „Vstaň a jdi do hrnčířova domu. Tam ti oznámím svá slova.“ Odešel jsem tedy do hrnčířova domu a hle, právě pracoval na hrnčířském kruhu. Nádoba, kterou z hlíny tvaroval, se mu ale pod rukama zkazila, a tak začal znovu a dělal z ní jinou nádobu, která by se mu líbila.
Tehdy dostal jsem slovo Hospodinovo: „Nemohu snad s vámi naložit jako tento hrnčíř, dome Izraele? praví Hospodin. Hle, jste v mé ruce, jako je hlína v ruce hrnčíře, dome Izraele. Kdykoli mohu prohlásit o národu nebo království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím; pokud se však ten národ, o kterém jsem mluvil, odvrátí od svého zla, pak i já upustím od zla, jež jsem zamýšlel proti nim. Jindy zas mohu prohlásit o národu nebo království, že je vybuduji a zasadím; pokud však budou páchat, co je v mých očích zlé, a nebudou mě poslouchat, pak i já upustím od dobra, jež jsem jim slíbil prokázat.
Teď tedy řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: ‚Tak praví Hospodin: Hle, chystám proti vám něco zlého, vymýšlím na vás plán! Odvraťte se proto každý od své zlé cesty; napravte své cesty a své jednání.‘ Oni však na to řekli: ‚Marné řeči! Budeme žít podle svých vlastních plánů, každý se budeme řídit svým zarputilým a zlým srdcem.‘“

Filipským 2:5-8 (ČEP)
Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.

Nahrávka: 

Ke stažení zde

Discover more from Na Cestě | Společenství Církve bratrské Brno

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading