Skip to main content

PROHLÁŠENÍ

SPOLEČENSTVÍ NA CESTĚ

 

K založení společenství Na Cestě nás vedla touha

OSLAVIT BOHA.

 

Majíce v srdci i v mysli modlitbu Pána Ježíše Krista za církev (J 17) chceme tak činit následováním, při kterém je patrná

 

RADOST

ze spasení,

SVATOST

jako pokorné usilování o čistý a bezúhonný život navenek i v soukromí,

PRAVDA

Písma Svatého osvětlující cestu,

MISIE

svědectvím vlastního života, zvěstováním evangelia a službou potřebným,

JEDNOTA

respektující rozdíly osobní, odlišnou míru víry a poznání i různá obdarování a pověření,

LÁSKA

k Bohu a lidem vyjadřovaná slovy i praktickými činy.

 

Na těchto hodnotách chceme budovat

SPOLEČENSTVÍ

• otevřené všem, kdo hledají smysl života a zajímají se o křesťanskou víru,
též i křesťanům podobného vyznání a zbožnosti, kteří by v něm chtěli mít svůj duchovní domov
a rádi by jej spolu s ostatními podle svých možností, schopností a obdarování budovali;

• kde si jsou všichni, včetně volených starších a kazatelů, rovni jako bratři a sestry v Kristu;

• kde je prostor pro působení Ducha Svatého, využívání jeho darů a nesení jeho ovoce;

• kde je konáno kázání a vyučování uvádějící biblické pravdy do vztahu s dnešními problémy a potřebami lidí
a kde lidé v atmosféře lásky, přijetí a odpuštění dorůstají do plnosti Krista.

 

Přitom chceme ctít a uplatňovat zejména tyto

ZÁSADY:

• Jsme svědky a služebníky zároveň;
(každý máme svědčit o Kristově kříži; každý máme duchovní obdarování,
kterým můžeme sloužit Bohu a lidem; naše víra není pasivní,
ale vede nás ke konkrétním skutkům; tím může být i založení dalšího společenství).

• Nečekáme, až nás lidé najdou a přijdou za námi, ale sami jdeme za lidmi;
(Boží Slovo chceme současné generaci předávat srozumitelným jazykem a vhodnou formou,
aniž by to bylo na úkor jeho pravdivosti a usvědčující moci;
základním východiskem pro sdílení s druhými je postoj solidarity a lásky).

• Společenství roste tím, že rosteme my, jeho jednotliví členové;
(základní podmínkou růstu jednotlivce je rozvíjení osobní víry a vztahu s Bohem,
to nelze bez pravidelného studia Božího slova, modliteb a účasti na společenství).

• Duchovní jednota společenství roste z podřízenosti a poslušnosti Písmu svatému;
(usilujeme o pokoj a zdravé vztahy s druhými, předpokladem je správný vztah s Bohem).

• Problémy a konflikty jsou pro nás příležitostí k růstu;
(v souladu s Písmem je řešíme pravdivě v lásce, v pokání a vzájemném odpuštění).

• Peněžní prostředky vynakládáme především na evangelizaci a pomoc potřebným, jakož i na vytváření nezbytného zázemí;
(základním finančním zdrojem společenství jsou dary a příspěvky členů dávané podle jejich ochoty a možností).

• Jako součást Církve bratrské dbáme jejího učení a základních dokumentů;
(jsme evangelikálové, kteří berou vážně Písmo, nejsou však fundamentalisté;
kteří si cení svobody, nejsou však liberálové; kteří se otevírají Duchu Svatému,
nejsou však letniční ani charismatici)

• Programy a formy podporují cíle a jsou proměnlivé;
(snažíme se odlišovat podstatné od nepodstatného a po příkladu staré Jednoty bratrské
usilujeme ve věcech podstatných o jednotu, ve věcech nepodstatných o svobodu a ve všech o lásku).

 

Toto Prohlášení přijali členové společenství Na Cestě na svém výročním shromáždění dne 23. března 2014.