Category

kázání

Cíl našeho úsilí

By kázání No Comments

V neděli 21. 9. 2014 jsme měli slavnostní bohoslužbu z toho důvodu, že nám do teamu přibyl vikář Pepa Horský. Rozhodl se stát vikářem a nám pomáhat. Jsme za něj velice vděční. Součástí nahrávky je i jeho a náš slib. Kázání měl náš vzácný host místopředseda Rady Církve Bratrské Petr Raus a mluvil o tom, co, nebo spíše kdo, má být cílem naší služby.

Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste s námi nemohli být, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Zpívaný žalm. Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása! Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé! Ať se národy radují, ať zaplesají, neboť soudíš lidi podle práva, spravuješ národy země. Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé! Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš. Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země! (Žalm 67)

Vložím na ně znamení a ty z nich, kdo vyváznou, vyšlu k pronárodům, do Taršíše, do Púlu a Lúdu, k těm , co natahují lučiště, do Túbalu a do Jávanu, na daleké ostrovy, které zprávu o mně ještě neslyšely ani nespatřily moji slávu; budou hlásat moji slávu mezi pronárody. Přivedou také ze všech pronárodů všechny vaše bratry jako obětní dar Hospodinu na koních a na vozech a na nosítkách, na mezcích a dromedárech na mou svatou horu do Jeruzaléma, praví Hospodin, tak jako budou přinášet Izraelci obětní dar do Hospodinova domu v čisté nádobě. Také z nich si vezmu kněze, lévijce,“ praví Hospodin. „Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. O každém novoluní, v každý den odpočinku, přijde se sklonit veškeré tvorstvo přede mnou, praví Hospodin. (Izajáš 66:19-23)

Jakmile se však Židé v Tesalonice dověděli, že Pavel káže slovo Boží i v Beroji, vypravili se tam a začali podněcovat a pobuřovat lidi. Tu bratří hned vypravili Pavla z Beroje směrem k moři, ale Silas a Timoteus ve městě zůstali. Ti, kteří Pavla doprovázeli, šli s ním až do Athén a odtud se vrátili s jeho vzkazem, aby k němu Silas a Timoteus co nejdříve přišli. Zatím na ně Pavel v Athénách čekal; když shledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. Proto mluvil v synagóze se židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha; a každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. (Skutky 17:13-17)

Pšenice a koukol

By kázání No Comments

V neděli 14. 9. 2014 jsme měli naše padesáté první setkání. Kázání měl Pepa Horský a kázání měl na podobenství o pšenici a koukolu z Matouše 15.

Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste s námi nemohli být, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Hlubiny

By kázání No Comments

V neděli 7. 9. 2014 jsme měli naše padesáté setkání. Kázání měl Václav Kadlec a v kázání nás vyzval k tomu, abychom místo vyvíjení přehnané aktivity zaměřili své síly na vybudování hlubšího vztahu s Bohem.

Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste s námi nemohli být, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Pozor na nebezpečí

By kázání No Comments

V neděli 22. 6. 2014 jsme měli naše čtyřicáté deváté setkání. Kázání měl Pepa Horský a tak trochu nás před prázdninami varoval a zároveň povzbuzoval, abychom měli na srdci Boží věci a nechtěli je nahrazovat těmi lidskými.

Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste s námi nemohli být, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Modlitba

By kázání No Comments

V neděli 15. 6. 2014 měl kázání Milan Kramoliš a pokračoval ve své mini sérii kázání na téma modlitby. Modlitba je jednou z nenahraditelných součástí našeho života víry. Kázání bylo na základě příběhu krále Chizkijáše a jeho modlitby z 1. Královské 19:9-19.

Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste s námi nemohli být, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Read More

Plánujte s Bohem

By kázání No Comments

V neděli 8. 6. 2014 jsme měli naše čtyřicáté sedmé setkání. Kázání měl Pavel Popovič a zabýval se v něm tématu plánování s Bohem na základě příběhu Abrahama.

Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste s námi nemohli být, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Neste slabé

By kázání No Comments

V neděli 1. 6. 2014 jsme měli naše čtyřicáté šesté setkání, které proběhlo na našem jarním víkendu v Hostětíně. Kázání měl Václav Kadlec a zabýval se v něm tématu otevírání se a nesení slabých.

Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste s námi na víkendu nebyli, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Pokora

By kázání No Comments

V neděli 25. 5. 2014 jsme měli naše čtyřicáté páté setkání. Kázání měl Zdeněk Vávra, který použil kázání Jana Hellera, které se zabývalo tématem pokory na základě textu z Filipským 2:1-3.

Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste tu nemohli být, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.

Jonáš

By kázání No Comments

V neděli 18. 5. 2014 jsme měli naše čtyřicáté čtvrté setkání. Kázání měl Ondřej Kadlec, který nám připomněl příběh o Jonášovi.

Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste tu nemohli být, tak text kázání je možné si přečíst níže.

Read More

Marie Magdalská

By kázání No Comments

V neděli 11. 5. 2014 jsme měli naše čtyřicáté třetí setkání. Kázání měl Josef Horský, který se ve svém výkladu vrátil příběhu Velikonoc a dotkl se více podrobně příběhu Marie Magdalské.

Pokud si chcete některé pasáže třeba připomenout a nebo jste tu nemohli být, tak záznam kázání je možné pustit níže a nebo stáhnout zde, pokud Váš prohlížeč neumožňuje přímé přehrání.