Skip to main content

Zdravá Církev

By 13. 5. 20178 května, 2019kázání

Téma: Zdravá Církev – „seminář“ z dopoledního setkání v rámci jarního víkendu Na Cestě

přednášející: Václav Kadlec

Čtení: Matouš 13:3-9

I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet. Kdo má uši, slyš!“

Matouš 13:18-23

Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce; to je ten, u koho se zaselo podél cesty. U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá; ale nezakořenilo v něm a je nestálý: když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí, a zůstane bez úrody. U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou.“

Nahrávka: 

Ke stažení zde

Poznámky

a) udusaná půda – sbor, který je sám se sebou spokojený a brání se změnám = vyjeté koleje
b) skalnatá půda – sbor, který by rád něco změnil, ale jsou tu překážky které mu v tom bráni, lidé jsou stále duchovně na začátku a tak se neposunují k dospělosti a bez ní nebude úroda. Nikdo se nestará o odstranení kamenů
c) trnitá půda – chybí tu pokání, trní symbolizuje hřích členů, k němuž je tu tolerance – jak k viditelných, tak i těm skrytým
d) zdravá půda – co je tedy zdravý sbor a jak to má vypadat? Je tu deset znaků, které ukazuji na zdraví daného společenství:

1. Stěžejní místo Božího slova (2Tim 3:16)

 • Věříme, že Bible je jediným dokonalým měřítkem naší víry a našeho jednání.
 • Naše kázání a vyučování je pečlivě připravené, relevantní a tvořivé.
 • Lidé v našem sboru umí studovat a aplikovat biblické pravdy způsobem, který vede k praktickému životu ve shodě s Písmem; lidi v tom vyučujeme a vidíme, že v tom rostou.

2. Životy proměňované Kristem (J 3:3, Fp 1:6)

 • Učíme lidi, jak mohou za všech okolností žít s Kristem.
 • Lidé v našem sboru chápou radikální charakter Ježíšova poselství a jeho vliv na proměnu lidského života.
 • Lidé v našem sboru umí využívat různé prostředky, nástroje, zkušenosti a prostředí k podpoře svého duchovního růstu; pomáháme jim v tom a vidíme v této oblasti jejich pokrok.

3. Obětavost a štědrost (Ř 12-1-8)

 • Pomáháme lidem objevovat, rozvíjet a uplatňovat jejich duchovní dary.
 • Pravidelně, citlivě a bez zbytečných rozpaků vyučujeme o důležitosti biblického správcovství financí a jeho souvislosti s duchovním růstem.
 • Máme mezi námi mnoho konkrétních příkladů, jak se lidé z našeho sboru v praktických záležitostech svého života rozhodují na základě principů biblického správcovství a na základě skutečnosti, že Bůh má v jejich životě přední místo.

4. Přitažlivé křesťanské společenství (J 13:34-35, Sk 2:42-47)

 • Rozumíme tomu, že naše vzájemná láska je mocným svědectvím o Ježíši.
 • Přijímáme se navzájem takoví, jací jsme a neklademe si pro naši vzájemnou lásku podmínky.
 • Naše vzájemné společenství není omezeno jen na neděli, ale funguje i ve všední den.

5. Schopnost vnímat svět kolem nás, angažovanost (Sk 1:8, 1Tim 2:1-4)

 • Pomáháme lidem v našem sboru dohlédnout za hranice sboru i za hranice jejich bezprostředního okolí; zajímá nás dění okolo nás i jinde světě a často se za ně modlíme.
 • Konkrétními způsoby podporujeme Boží dílo v jiných částech světa.
 • Lidé v našem sboru vnímají globální souvislosti naší služby a jsou ochotni se na ni podílet; podporujeme jejich růst v této oblasti a vidíme, jak v ní nesou konkrétní ovoce.

6. Milosrdenství a sociální spravedlnost (Ř 15:26, Gal 2:10)

 • Leží nám na srdci trpící lidé v našem okolí i ti, kteří jsou vzdálení.
 • Lidé v našem sboru vidí utrpení a bolesti druhých i jejich příčiny a dokážou na ně reagovat; vyučujeme je v tom a vidíme, že v tom rostou.
 • Naše služba zahrnuje konkrétní způsoby, jimiž projevujeme soucit s potřebnými, milosrdenství a úsilí o spravedlnost.

7. Cílevědomá evangelizace (Mat 28:18-20, 1Pt 3:15b)

 • Leží nám na srdci duchovní stav těch, kdo ještě nepoznali Krista.
 • Jednotlivé sborové služby zahrnují konkrétní způsoby evangelizace.
 • Lidé v našem sboru rostou ve schopnosti budovat přátelství s nevěřícími lidmi, dokážou rozpoznat Bohem připravené situace a využít je ke sdílení své víry.

8. Bohoslužba vděčnosti a chval (Ž 138:1, J 4:23)

 • Vyvyšujeme a oslavujeme Boha za to, kým je, za to, co udělal, co dělá a co bude dělat.
 • Naše bohoslužby jsou pečlivě připravovány tak, aby v nich byl prostor pro rozmanitou odezvu na setkání s Bohem, jako je vděčnost, chvála, lítost, pokání a vydávání se Bohu.
 • Lidé odcházejí z bohoslužby s tím, že o něco více poznali srdce Boží i srdce svoje.

9. Zbožnost a osobní integrita vedoucích (Žid 13:7, 1Pt 5:2-3)

 • Naši vedoucí na všech úrovních jsou lidé charakterní, kompetentní a vnitřně přesvědčení o tom, co dělají.
 • V našem sboru vládne duch spolupráce a vzájemné důvěry mezi členy a vedoucími.
 • Snažíme se trvale rozpoznávat a budovat Bohu oddané vedoucí pro všechny oblasti naší služby.

10. Funkční sborové struktury (Ex 18:13-26, Sk 6:1-7)

 • Dokážeme formulovat pro náš sbor vizi, která bere lidi za srdce a vzdává chválu Kristu.
 • Nebojíme se hodnocení naší práce, považujeme to za něco normálního a přirozeného, dokážeme konstruktivním způsobem zpracovávat konflikty.
 • Organizační struktura našeho sboru umožňuje efektivní rozhodování a současně ponechává prostor všem členům k tomu, aby se mohli podílet na směřování sboru a aby se cítili být součástí dění.

Discover more from Na Cestě | Společenství Církve bratrské Brno

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading